Døgnvagt:

29 40 94 95

​Betingelser for abonnement

​1. Abonnementets omfang

Abonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel(Max. 65 kW indfyret effekt og/eller max. årligt forbrug 10.000 m 3 naturgas) og omfatter indenfor den aftalte periode (12, 24 eller 36 måneder) følgende: Abonnementet dækker for driftsforstyrrelser som kan afhjælpes ved at gennemføre en justering og /eller udskiftning af defekte komponenter (reservedele) indenfor kedlens kabinet. Gælder også prioriterings-ventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler samt evt. styringsautomatik omend enkelte af disse måtte være monteret uden for kedlens kabinet, men dog i kedelrummet. Tillige omfattes sikring af kedlens ydelse til normal brugsvandsproduktion.

2. Hovedeftersyn

Såfremt typen af kontrakt omfatter hovedeftersyn, tilstræbes det, at eftersynet gennemføres inden for de første tre måneder fra underskrift at kontrakten eller efter nærmere aftale. I de følgende abonnementsperioder tilstræbes hovedeftersynet gennemført inden for en tre måneders termin fra abonnementets oprindelige ikrafttrædelsesdato eller efter nærmere aftale. Hovedeftersynet vil blive gennemført inden for normal arbejdstid og omfatter følgende arbejde:

 • gennemgang og rensning af kedel samt kontrol af gastræthed
 • gennemgang af frisklufttilførsel og aftræk
 • gennemgang og indregulering af forbrænding
 • genemgang af kedeltermostater, varmtvandsproduktion og evt. styringsautomatik
 • kontrol af forbrændingskvalitet
 • udbedring og forebyggelse af fejl på de dele, der er omfattet af abonnementet- udfærdigelse af kontrolattest med angivelse af alle måledata og beregning af fyringsteknisk virkningsgrad

Inden for garantiperioden udskiftes dele uden beregning. Efter garantiperiodens udløb debiteres udskiftede dele til dagpriser.

3. Ikke omfattet af kontrakten

Kontrakten omfatter ikke tilkald til driftsforstyrrelser eller skade på anlægget, som kan henføres til én af nedenstående årsager. I disse tilfælde vil kunden blive debiteret for arbejdsløn og kørsel efter vores normale satser.

 • ​fejl opstået på grund af manglende pasning, hærværk, brand, brud, frost, korrosion, vandskade eller lynnedslag
 • manglende strøm, vandpåfyldning eller gas-mangel
 • defekte sikringer eller ledninger uden for kedlen
 • udsyring af tilkalket varmeveksler og nedsat vandcirkulation som følge af tilstoppet snavssamler
 • forkert indstillet termostat, ur eller styring
 • uvilje til selv at forsøge kedlen genstartet efter vores anvisninger
 • fejlagtigt betjening eller indgreb foretaget af usagkyndig

Følgende arbejder er ikke dækket af abonnementet:

 • udskiftning af støbte kedelblokke med vandindhold større end 5 liter og åbne ekspansionsbeholdere
 • udskiftning af aftrækssystem helt eller delvis samt påvisning af mulige årsager til et utilstrækkeligt aftræk, når disse ikke kan klarlægges fra kedlens opstillingsrum
 • udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntspumper samt brugsvandspumpe
 • udskiftning af varmtvandsbeholder eller udsyring/rengøring af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholdere eller kombikedler samt anodeskift
 • udskiftning af udefølere, der ikke er tilgængelige uden brug af stige
 • udskiftning / rensning af rør/flexslanger i kedlen samt udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen
 • arbejde på radiator system

4. Forbehold

Såfremt anlægget på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke er i funktionsdygtig stand eller er udført i strid med gældende forskrifter, vil service blive udført efter regning. AGAS er uden ansvar

for at det til visse ældre gasfyr er vanskeligt / umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr. Udkald til periodiske defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet dækkes ikke af abonnementet.

5. Vanskelig tilgang

Såfremt Agas Gas-& VVS Service ApS skønner, at kedlen er monteret, således at den er særlig vanskeligt tilgængelig for servicearbejde, vil udgift til demontering af kedlen blive debiteret særskilt (f.eks. hvor kedlener indbygget i et skab). Det skal specielt bemærkes, at hvis kedlen er monteret på en sådan måde, at det er nødvendigt at bruge to montører for at nedtage den i forbindelse med eftersyn eller service, vil omkostningerne til den ekstra montør blive debiteret i henhold til vore normale satser. AGAS vil endvidere forlange stopventiler monteret, hvor særligt tidskrævende aftapnings- eller udluftningsforhold gør sig gældende. Såfremt sådanne stopventiler ikke monteres efter skriftlig anvisning fra AGAS, vil de deraf forøgede serviceomkostninger blive opkrævet særskilt.

​6. Agas Gas-& VVS Service ApS forpligtelser

Agas Gas-& VVS Service ApS forpligter sig til at udføre service i henhold til gældende forskrifter samt at overgive anlægget i driftsikker tilstand. Agas Gas-& VVS Service ApS hæfter for sådanne skader på anlægget, som kan henføres til manglende eller fejlagtigt vedligeholdelse ved hovedeftersyn. For andre skader, som Agas Gas-& VVS Service ApS måtte være skyld i, vil der blive ydet forsikringsmæssig dækning. Service eller vedligeholdelse, som abonnenten lader udføre af fremmed firma, sker for dennes egen regning.

7. Løbetid, priser og betingelser

Kontrakten er bindende for den valgte periode. Kontrakten vil herefter automatisk løbe videre én kontraktperiode ad gangen. Agas Gas-& VVS Service ApS kan regulere abonnementsprisen og betingelserne én gang årligt pr. 1. maj, gældende for såvel nye som gamle abonnementer. Ved en prisstigning, der overstiger stigningen i timelønsindekset, kan abonnenter uden varsel opsige abonnementet pr. samme dato.

8. Betaling

Abonnement opkræves normalt hver andet år. Dette kan ændres til månedlig, kvartalsvis eller halvårlig afregning efter næmere aftale, dog er betaling via PBS her en betingelse. Betaling for eventuelle reservedele faktureres til lavest mulige dagspris efter besøget.

Prisregulering kan finde sted årligt i August/September.

9. Opsigelse

Kontrakten kan af begge parter opsiges skriftligt med 14 dages varsel til en udløbsdato. Ved manglende betaling kan AGAS opsige kontrakten 10 dage efter at have sendt 3. betalingsrykker. Se dog også pkt. 7

Ved ejerskifte meddelt til os ændres abonnementet til de nye beboere. Ved ophør i forbindelse med ejerskifte laves en refusionsopgørelse, hvorunder et udført hovedeftersyn beregnes til 1 time plus gebyr og et udkald efter medgået tid plus gebyr til de til det pågældende tidspunkts gældende satser.

11. Rekvirering af service

Service kan rekvireres som angivet:

Vagtperioder:

1/10 - 30/4 mellem 08:00 - 22:00 alle ugens dage (Mellem 19:30 - 22:00 gives der telefonisk hjælp). 

1/5 - 30/9 Mandag - Torsdag 08:00 - 16:00 og fredag 08:00 - 15:00

 

"God kvalitet og service."

5/5 stjerner ★ ★ ★ ★ ★

-Maria Bees Kristensen​

Vurderet 5 / 5 stjerner ud fra mere end 2 anmeldelser fra Facebook

HVEM ER VI?

AGAS VVS KBH, Sjælland

CVR: 29219966

KONTAKT OS

Telefon: 29 40 94 95

E-mail:agas@agas.dk

FIND VEJ

Kirstinehøj 52
2770 Kastrup

PARTNERE